1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, określa:
a) Rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Paytree Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
strony internetowej www.payka.pl lub poprzez serwis sprzedażowy funkcjonujący pod adresem app.payka.pl;
b) Warunki składania formularza elektronicznego celem przedstawienia oferty i zawarcie Umów za pośrednictwem strony
internetowej www.payka.pl lub serwisu sprzedażowego app.payka.pl;
c) Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem
i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek.
2. Definicje
2.1. Spółka – oznacza spółkę Paytree Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-308) ul. Polanki 19, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480358, NIP: 584-273-37-34, o kapitale
zakładowym w wysokości 666.700,00 zł (zwaną dalej Paytree). Adres do korespondencji: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk.
2.2. Payka – jest marką własną spółki Paytree Sp. z o.o. .
2.3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.4. Klient – osoba zdolna do czynności prawnych, zainteresowana opłaceniem faktury przy wykorzystaniu Serwisu.
2.5. Formularz- wniosek umieszczony w serwisie sprzedażowym funkcjonującym pod adresem app.payka.pl , który
wypełnia Użytkownik chcący skorzystać z produktu Payka.
2.6. Formularz Kontaktowy- formularz umieszczony na stronie internetowej payka.pl, służący do przesyłania zgłoszeń/
reklamacji/ zapytań przez Użytkownika.
2.7. Serwis – oznacza serwis internetowy funkcjonujący pod adresem payka.pl oraz serwis sprzedażowy funkcjonujący pod
adresem app.payka.pl, służący do zawierania Umów, który jest dostępny po wyborze metody płatności Payka, poprzez
bramkę płatniczą Blue Media S.A. .
2.8. Usługa – usługa świadczona przez Paytree drogą elektroniczną.
2.9. Umowa – oznacza umowę opartą o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Umowa zawierana
jest na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem procesu, w którym oświadczenia woli
związane z zawarciem tej umowy są składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet.
2.10. Reklamacja – oznacza reklamację co do usług świadczonych przez Paytree drogą elektroniczną na podstawie
Regulaminu, w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
Finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
2.11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
2.12. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
2.13. Treści – wszystkie materiały, treści oraz inne informacje umieszczone w Serwisie.
3. Korzystanie z Serwisu
3.1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
3.2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
a) Sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet;
b) Najnowszej dostępnej wersji przeglądarki w tym: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
Opera;
c) Włączonej obsługi Cookies, Java Script, PHP.
3.3. Serwis zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania najnowszej wersji odpowiedniej aplikacji, np.
darmowy program Adobe Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
3.4. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
3.5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz
oprogramowania typu „firewall”.

3.6. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych
określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzegamy, że może to mieć
negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
3.7. Użytkownik zamykając przeglądarkę może spowodować usunięcie danych przesyłanych do Serwisu. Wszystkie
ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce stosowanej przez
Użytkownika.
3.8. Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo, jednakże do skorzystania z niektórych usług
oferowanych przez Spółkę może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
3.9. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3.10. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą.
3.11. Paytree ma prawo zaprzestać świadczenia dla Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych informacji lub innych
działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez
Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
3.12. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza przez Użytkownika, a w szczególności polegającego
na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
3.13. Jeśli Użytkownik przesyła lub udostępnia Paytree Treści, to tym samym przyznaje Paytree prawo do użytkowania i
wyświetlania Treści w celu dostarczenia Usług.
3.14. Paytree ma prawo do usunięcia wszelkich Treści przesyłanych przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo
lub uważa je za obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób
budzące zastrzeżenia.
4. Zakres usług
4.1. Paytree świadczy drogą elektroniczną Usługę umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy o kredyt konsumencki Payka
na finansowanie e-płatności za faktury podmiotów, u których dostępna jest taka forma płatności.
4.2. Serwis umożliwia kontakt z Paytree poprzez Formularz Kontaktowy. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego wymaga
od Użytkownika podania następujących danych: adres e-mail, 3 ostatnie cyfry z numeru PESEL oraz numer umowy/
numer wniosku.
4.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Serwisie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron
Serwisu.
4.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług polegających na dostępie do Serwisu, poprzez
opuszczenie strony internetowej lub podstron Serwisu.
4.5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w
ramach Serwisu informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.
5. Kredyt Konsumencki
5.1. Użytkownik za pomocą Serwisu ma możliwość składania wniosków o zawarcie Umowy o kredyt konsumencki Payka na
finansowanie e-płatności za faktury podmiotów, u których dostępna jest taka forma płatności.
5.2. Klient może wnioskować o zawarcie Umowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) Jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) Działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
c) Posiada numer ewidencyjny PESEL oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d) Legitymuje się ważnym dowodem osobistym Rzeczpospolitej Polskiej;
e) Jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
f) Posiada własny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail służący do kontaktu;
g) Posiada konto w banku, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, umożliwiające jego identyfikację za
pośrednictwem Blue Media S.A.;
h) Udzieli wymaganych zgód.
5.3. W przypadku wyboru Payka jako opcji płatności, następuje przekierowanie do Serwisu, gdzie Klient składa wniosek o
zawarcie Umowy. W tym celu Użytkownik uzupełnia w Serwisie Formularz. Złożenie wniosku następuje poprzez
naciśnięcie przycisku „Zapłać później – Złóż wniosek”.

5.4. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o zawarcie Umowy, możliwość zawarcia Umowy uzależniona jest od
pozytywnej weryfikacji wniosku Klienta oraz oceny ryzyka kredytowego i zależy od wyłącznej decyzji Paytree.
5.5. Paytree dokonując weryfikacji wniosku Klienta, w szczególności weryfikuje prawdziwość, wiarygodność oraz
kompletność danych zawartych we wniosku oraz bada aktualny stan zadłużenia Klienta wobec innych podmiotów w
sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5.6. W przypadku braku możliwości weryfikacji prawdziwości lub wiarygodności podanych danych lub posiadania
niewystarczających danych do oceny zdolności kredytowej Klienta, Paytree może odmówić zawarcia Umowy.
5.7. Decyzję odnośnie możliwości zawarcia Umowy podejmuje w każdym przypadku Paytree.
5.8. Użytkownik, który otrzymał odmowę zawarcia Umowy, ma prawo złożyć pisemny wniosek z prośbą o wskazanie
wszystkich czynników, które miały wpływ na podjęcie negatywnej decyzji odnośnie udzielenia Kredytu.
6. Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Paytree Sp. z o.o. z siedzibą ul. Polanki 19, 80-308 Gdańsk, NIP
5842733734, Regon 221973237.
6.2. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W („Rozporządzenie”).
6.3. Regulacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Korzystając ze
świadczonych przez Spółkę Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności.
7. Reklamacje
7.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług:
7.2. W formie pisemnej – doręczonej osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny: Paytree Sp. z
o.o. ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk;
a) W formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny: reklamacje@payka.pl ;
b) Osobiście do protokołu podczas wizyty w biurze Spółki: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk;
c) Telefonicznie pod numerem 222-610-620.
7.3. Paytree rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi na trwałym nośniku (przy czym pocztą elektroniczną
wyłącznie na wyraźny wniosek Klienta) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
7.4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w
terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Paytree w informacji przekazywanej Klientowi: (i) wyjaśnia przyczynę
opóźnienia; (ii) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; (iii) określa przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
7.5. W przypadku niedotrzymania przez Paytree terminu ustalonego zgodnie z pkt. 2-3 powyżej, z zastrzeżeniem pkt.6
poniżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
7.6. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klient zostanie pouczony m.in. o możliwości
wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
7.7. Jeśli okaże się, że reklamacja złożona do Paytree powinna zostać skierowana do innego podmiotu, wówczas Paytree w
terminie wskazanym w pkt.2 powyżej wskaże Klientowi ten podmiot oraz jego dane kontaktowe (o ile będą one
dostępne dla Paytree). Udzielenie takiej informacji nie będzie traktowane jako niedotrzymanie terminu rozpatrzenia
reklamacji, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.
7.8. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów w następującychformach:
7.9. W drodze mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania
mediacyjnego można uzyskać na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej
(np. ihgd.pl);
7.10. W drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku
finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego lub Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, w
każdym przypadku na wniosek Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać na stronie
internetowej – odpowiednio – Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl) i Komisji Nadzoru Finansowego
(www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).
7.11. Właściwym organem nadzoru w sprawach konsumenckich jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Wszelkie treści zawarte w Serwisie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie
prawa.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8.3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego
udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.payka.pl lub w serwisie
sprzedażowym pod adresem app.payka.pl. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian
równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
8.4. Aktualna oraz archiwalne wersje Regulaminu dostępne są pod adresem payka.pl.
8.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06 września 2021 r.